Comissió Inclusiva Districte

Presentació al Consell Escolar

Aquesta comissió neix de les preocupacions comunes de diferents famílies de diversos centres d’educació infantil i primària del districte: la falta de recursos humans adequats, la desinformació i les pràctiques de pseudoinclusió respecte a l’alumnat de Necessitats Educatives Especials.

Algunes direccions de centres educatius també mostren la seva preocupació davant la manca de recursos i les continues retallades que pateixen als últims anys.

Per tant, es posa de manifest que els nostres fills no reben la educació de qualitat esperada.

Objectius Generals:

Inclusió. Volem que tots els nens i nenes rebin l’atenció que necessiten en cada moment per desenvolupar-se en tot el seu potencial perquè únicament mitjançant l’equitat es garanteix la igualtat d’oportunitats.

A més, la inclusió no ha de ser només a les hores lectives si no també participar en condicions adequades a activitats extraescolars, menjador, etc… com qualsevol altre alumne en edat escolar.

Per a l’alumnat amb NEE, implicaria les tres “P”: presència, participació i progrés, amb tots els suports necessaris. És un tema molts seriós perquè condicionarà la seva futura autonomia. La inclusió de l’alumnat amb NEE ve emparada per la llei. És el nostre model a la Llei d’educació Catalana. 

Per a la resta de l’alumnat (sense NEE), és créixer i aprendre a conviure en un món més humà i integrador. És afermar valors com el respecte i la solidaritat. És adquirir consciència social. L’experiència d’una escola inclusiva és enriquidora per a tots els seus membres (personal docent, personal de suport, alumnat, famílies…) que viuen la diversitat de manera natural i propera.

Sensibilització. Volem conscienciar sobre la diversitat funcional perquè és enriquidor, perquè el coneixement acosta a les persones i allunya recels, perquè les NEE no impliquen només discapacitat sinó que ens descobreixen capacitats sorprenents i diferents maneres de percebre el món, perquè tots tenim els mateixos drets…

També la sensibilització amb les famílies a la mateixa situació y el seu acompanyament són part dels nostres objectius

Autonomia. Pretenem ser una comissió Inclusiva autònoma però comptant sempre amb el suport i el treball en equip dels pares i mares (AMPA, AFAS, FAPAC, Coordinadora AMPAS …) i les escoles. Per a això és fonamental la comunicació entre tots.

Objectius específics properament:

Recerca de recursos en les Administracions Públiques per a la plena inclusió en tots els serveis que ofereixen els centres d’ensenyament a més de l’horari lectiu; activitats extra escolars, acollida, servei de menjador… L’assignació d’aquests recursos anirà en funció de la necessitat de l’alumnat de cada centre segon els informes i dades de l’EAP.

Elaboració d’un manifest de queixes, preguntes i suggeriments comuns recollides de les famílies amb NNEE per presentar en reunió sol·licitada al Consorci. L’objectiu és l’intercanvi d’informació directa i amb transparencia “Usuaris – Administració” per a tranquil·litat de les famílies que ja es troben sota les dificultats afegides que representa la discapacitat d’un fill/a.

Jornades de sensibilització. Es pretén realitzar una jornada de difusió i reflexió sobre la importància de l’escola inclusiva i els seus beneficis per a la societat. La idea es convidar a tres ponents (EAP, adult amb discapacitat i professor) per a tenir una fotografia amb tres punts de vista sobre la inclusió.